CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Meer duidelijkheid rond huurindexatie in Waals Gewest vanaf 1 november

Nieuws 12 september 2023
Detail page

Vorige week konden we je al meegeven dat in Wallonië de bevriezing van de huurindexatie afloopt op 1 november 2023. De maatregel wordt niet verlengd. Vanaf 1 november 2023 wordt er wel gewerkt met een aangepaste berekeningswijze voor de indexering, in geval van een EPC met label D, E, F of G. Voor Brussel is er nog steeds geen nieuws.

De aangepaste berekeningswijze in Wallonië vloeit voort uit artikel 2 van het Decreet van 19 oktober 2022 (onderaan dit artikel kan je de integrale, gepubliceerde tekst van dit decreet downloaden):

 

Op de website van de Waalse overheid  staat toegelicht hoe deze bepaling moet worden toegepast (doorklikken onder ‘En détail’ op ‘Conditions’):

 

Deze aanpassingen moet men doorvoeren in de indexeringsformule zoals voorzien in art. 26 van het Waals Woninghuurdecreet :

Art. 26.§ 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts één maal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule : basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis met uitsluiting van alle kosten en lasten uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Het aanvangsindexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten. § 2. Contractuele bepalingen welker uitvoering verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.


Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.