Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Plaatsbezoeken: nieuw MB en FAQ gepubliceerd

Nieuws 9 februari 2021
Detail page

We gaven het vrijdagavond al mee na het Overlegcomité: vastgoedmakelaars mogen vanaf zaterdag 13 februari kandidaat-kopers en -huurders opnieuw persoonlijk begeleiden tijdens een plaatsbezoek. Daarmee werd gehoor gegeven aan de roep vanuit de sector naar erkenning van haar essentiële rol op de woningmarkt. Afgelopen zondag verscheen de gewijzigde versie van het Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe tekst van het Ministerieel Besluit voorziet in een uitzondering betreffende het verbod op dienstverlening aan en in huis :

De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol

Intussen is ook de nieuwe FAQ bekend, met in het bijzonder hiernavolgende passage:
Vanaf 13 februari zijn de prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) toegelaten aan huis mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

 

Protocol

Het MB legt op dat de vastgoedmakelaars bij de organisatie van plaatsbezoeken rekening moeten houden met veiligheidsvoorschriften zoals vooropgesteld door een protocol. Dat is niet nieuw. De vastgoedmakelaars dienen al langer richtlijnen te respecteren om hun activiteiten coronaproof uit te voeren. Deze werden opgelegd middels de sectorgids van het Sociaal Fonds, ingevoerd in mei 2020.

In het licht van de globaal stringentere coronamaatregelen vandaag heeft de regering ook nu de volwaardige heropstart van de plaatsbezoeken afhankelijk gemaakt van sectorspecifieke voorschriften die moeten verankerd worden in een goed te keuren protocol.

De draft ligt heden ter goedkeuring voor bij minister van Middenstand, David Clarinval (MR). 

Het protocol herneemt de voorschriften uit de sectorgids en voegt enkele extra aandachtspunten toe. Dit in navolging van een advies van het Corona-commissariaat dat aandrong op enkele bijkomende maatregelen:

  • Ventilatie en verluchting: adequate verluchting wordt als één van de belangrijkste wapens gezien om het risico op corona-besmetting laag te houden. Het corona-commissariaat drong er dan ook op aan om de voorschriften inzake ventilatie strikter te formuleren.
  • In elk sectorprotocol moet de verplichting staan om een corona-coördinator aan te duiden. Elk kantoor zal dat dus moeten doen. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Hij/zij is ook het aanspreekpunt binnen het kantoor voor vragen en meldingen van personeelsleden, klanten en bezoekers. Tenslotte is het een logische taak van de corona-coördinator om toe te zien op het bijhouden (gedurende 14 dagen) van persoonsgegevens in functie van de contact-tracing
  • Absoluut respect voor de social distancing. Het Corona-commissariaat dringt er op aan dat in deze geen enkele afwijking toegestaan mag worden: de afstand van 1,5m moet altijd gevrijwaard blijven!
  • Het belang van een goede voorbereiding: men moet alle betrokken – zowel geïnteresseerden als bewoners – op voorhand informeren over de geldende veiligheidsmaatregelen. De informatievideo van het BIV  blijft daartoe een belangrijk instrument.

 

Zodra het protocol gevalideerd is door minister Clarinval, communiceren we dit uiteraard richting de sector!


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.