Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Wat als men door corona bepaalde fiscale termijnen voor de registratiebelastingen niet kan halen?

Nieuws 25 March 2020
Detail page

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aanvaardt het coronavirus als overmacht. Er wordt een tolerantieperiode ingevoerd via een termijnverlenging tot 2 maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden. CIB Vlaanderen heeft ondertussen van VLABEL de schriftelijke bevestiging verkregen dat deze termijnverlenging met minstens twee maanden ook geldt voor de verkoop van de oude gezinswoning (tolerantie van het causaal verband). 

Binnen de Vlaamse registratiebelastingen zijn er heel wat bindende termijnen. Denk maar aan het tijdsbestek van vier maanden voor de opmaak van de authentieke akte (of de registratie van het compromis). Of aan de tijdige domiciliëring in functie van het 6%-tarief, … Een zeer belangrijke is de termijn van één jaar voor de verkoop van de oude gezinswoning (de tolerantie van het causaal verband).

De communicatie van VLABEL neemt alvast heel wat zorgen weg rond de naleving van deze termijnen. Het verlijden van de authentieke akte binnen vier maanden is bijvoorbeeld onmogelijk. Het notariaat heeft immers – ongetwijfeld op advies van het crisiscentrum – beslist om alle ondertekeningen van aktes uit te stellen.

 

Concrete voorbeelden van de termijnverlenging

  • De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.
  • Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot 5 juni (twee maanden na het einde van de verstrengde coronamaatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

  • Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het gunsttarief  bij de aankoop van de enige gezinswoning (6% sinds 1 januari 2020; daarvoor 7%) te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de verstrengde coronamaatregelen. Idem voor wie vroeger het klein beschrijf heeft genoten (daar bedraagt de termijn 3 jaar).
  • Teruggave bij wederverkoop binnen twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.
  • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.

Om voor het gunsttarief voor de aankoop van de enige gezinswoning (6%-tarief) in aanmerking te komen mag men in beginsel geen andere woning of bouwgrond bezitten. Maar via de tolerantie van het causaal verband wordt geen rekening gehouden met een andere woning, als die binnen één jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte voor de nieuwe gezinswoning wordt verkocht.

De termijn van één jaar voor de tijdige verkoop van de verhinderende woning wordt berekend vanaf de datum van de authentieke akte van de nieuwe aankoop tot de datum van de authentieke verkoopakte van het verhinderend onroerend bezit (bvb. de oude gezinswoning). 

Meer tijd voor verkoop oude gezinswoning

Aangezien de termijnverlenging van VLABEL in het licht van de coronacrisis generiek is, is het logisch om ervan uit te gaan dat deze ook voor de tolerantie van het causaal verband geldt. Dat heeft men ons ondertussen schriftelijk bevestigd. Toepassing van de termijnverlenging betekent dat men minstens twee maanden (+ de duur van de coronamaatregelen zelf) langer de tijd heeft om de oude gezinswoning verkocht te krijgen.

Bovendien heeft VLABEL in het verleden reeds het volgende toegelicht: ‘Mocht deze laatste datum [de ondertekening van de authentieke akte voor de verkoop van de oude gezinswoning] buiten de termijn van één jaar liggen, dan mag de belastingplichtige bewijzen dat de overeenkomst van vervreemding wel binnen de termijn van één jaar werd gesloten.’. Dit wijst erop dat VLABEL in dergelijk scenario genoegen neemt met een onderhandse verkoopovereenkomst (die binnen de termijn van één jaar (plus termijnverlenging) is gesloten). Ook daarvan heeft CIB Vlaanderen de schriftelijke bevestiging gevraagd en verkregen.

Letterlijk standpunt VLABEL

Voor een goed begrip hernemen we hieronder letterlijk het standpunt van VLABEL:

De algemene richtlijn inzake verlenging, waarbij alle termijnen die binnen  de gestelde periode verstrijken automatische worden verlengd tot en met  05/06/2020, is hier ook van kracht [voor de tolerantie van het causaal verband].  De toleranties op het vlak van registratiebelasting werden inderdaad  genomen omdat notarissen, enkel en alleen om fiscale redenen, genoodzaakt  zouden worden om aktes te moeten verlijden. De op de website gepubliceerde voorbeelden, zijn slechts indicatief en is  geen limitatieve lijst.

Indien door de Corona maatregel het verlijden van de authentieke akte  binnen de door de wet gestelde termijn onmogelijk is geworden, kan een  tijdige vervreemding inderdaad worden aangetoond door de onderhandse  verkoopovereenkomst.  Gesteld dat deze onderhandse overeenkomst niet aan de  registratieformaliteit werd onderworpen, dient het bewijs van de datum van  de onderhandse overeenkomst in regel te worden bewezen "buiten" de akte  om, bijvoorbeeld b.v. , de betaling van het voorschot per bank- of  postoverschrijving, de mededeling van de akte aan een openbaar bestuur  (kennisgeving voor het verstrijken van de termijn), de aanvraag tot het  bekomen van een lening die in dezelfde hoedanigheid gericht wordt tot een  kredietinstelling, enz. Misschien kan deze laatste "tip" worden meegegeven aan uw leden teneinde  discussies te vermijden naar de datum van de gesloten onderhandse overeenkomst.

Belangrijk is evenwel dat elk dossier afzonderlijk zal worden bekeken,  waarbij de algemene richtlijnen uiteraard in acht worden genomen.

Bron: CIB studiedienst


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.