Belangrijke boodschap: Volg hier onze updates over het Coronavirus.

Coronawet Justitie: goedgekeurde artikelen

Nieuws 17 december 2020
Detail page

Op 1 december gaven we mee dat het wetsontwerp met de voor de syndici zo cruciale bepalingen inzake algemene vergaderingen werd ingediend. Gisterenavond (donderdag 17 december) werd de Wet gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze zal nu binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Hieronder vind je de integrale tekst van de goedgekeurde artikelen terug.

Door amendering van andere delen van de Wet in de commissies Justitie en Economie zijn de artikelnummers gewijzigd tegenover het initiële wetsontwerp. Daarin ging het om de artikels 47 t.e.m. 51. De onderstaande tekst is deze die werd goedgekeurd in de commissies en die op donderdagavond 17 december ongewijzigd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd met 98 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 44 onthoudingen. De pdf-versie, zoals gepubliceerd op de website van de Kamer, kan je onderaan het artikel terugvinden.

HOOFDSTUK 19: Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

Afdeling 1 Uitstel van de algemene vergadering en gevolgen

Art. 54 (vroeger art 47)

Onder voorbehoud van het tweede lid, kunnen alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars, zoals bedoeld in artikel 577-6 van het oud Burgerlijk Wetboek, waarvan de jaarlijkse periode van vijftien dagen vastgelegd in het reglement van interne orde valt in de in artikel 56 bedoelde periode, of die met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie waren uitgesteld en op datum van 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden, door de syndicus worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars dient plaats te vinden.

De syndicus houdt niettemin een algemene vergadering wanneer een beslissing aangewezen is of op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, overeenkomstig de in artikel 577-6, § 2, vastgestelde procedures. Indien die algemene vergadering omwille van omstandigheden redelijkerwijze niet fysiek of op afstand kan gehouden worden, kan toepassing gemaakt worden van artikel 55.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur van de mandaten van de bij besluit van de algemene vergadering benoemde syndici, leden van de raden van mede-eigendom, en commissarissen van de rekeningen die aflopen in de in artikel 56 bedoelde periode, van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt, tijdens de in artikel 56 bedoelde periode, en tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden, het contract tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van rechtswege verlengd. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van mede-eigendom verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars.

Afdeling 2 Tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste

Art. 55 (vroeger art 48)

De beslissing van een vereniging van mede-eigenaars die wordt genomen tijdens de periode bedoeld in artikel 56 volgens de procedure bedoeld in artikel 577-6, § 11, van het oud Burgerlijk Wetboek, kan rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars worden genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering.

De stembrieven die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van de verzending van de oproeping, zijn geldig. Benevens de gegevens vermeld in artikel 577-6, § 10, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, notuleert de syndicus tevens de naam van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen.

Afdeling 3 Periode waarbinnen dit hoofdstuk van toepassing is

Art. 56 (vroeger art 49)

Dit hoofdstuk is van toepassing tot 9 maart 2021.

HOOFDSTUK 20 Wijzigingen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

Afdeling 1 Wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek

Art. 57 (vroeger art 50)

In artikel 577-6, § 1, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 2 juni 2010 en gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018, worden de woorden “op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand” ingevoegd tussen het woord “neemt” en het woord “deel”.

Afdeling 2 Wijziging van de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek

Art. 58 (vroeger art 51)

In artikel 2 van de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 3.87, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, worden de woorden “op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand” ingevoegd tussen het woord “neemt” en het woord “deel”.

[…]

HOOFDSTUK 28 (VROEGER HOOFDSTUK 25) Inwerkingtreding

Art. 80 (vroeger art. 62)

Behoudens de hoofdstukken en de artikelen bedoeld in het tweede tot het zevende lid, treedt deze wet in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Hoofdstuk 2 treedt in werking op 1 januari 2021.

De hoofdstukken 8 en 9 hebben uitwerking met ingang van 1 november 2020.

Hoofdstuk 19 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

De artikelen 60 en 61 hebben uitwerking met ingang van 26 november 2020.

Artikel 62 heeft uitwerking met ingang van 2 november 2020.

De artikelen 63 tot 68 hebben uitwerking met ingang van 1 december 2020.

Bijlagen


Structurele partners

BTVBTVBTVBTVBTVBTVBTV

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB Vlaanderen. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.